دکتر رزیتا جعفری متخصص گوش و حلق و بینی

مدارک تحصیلی

جراحی گوش وحلق وبینی وسروگردندوره فلوشیپی رینولوژی

جراحی قاعده جمجمه

تخصص

متخصص گوش و حلق و بینی جراحی قاعده جمجمه