دکتر پرویز آهنگر

متخصص جراحی استخوان و مفاصل

مدارک تحصیلی

– فوق تخصص جراحی دست و شانه
– نفر اول امتحان پره بورد ارتوپدی کشوری ۱۳۸۴
– اولین فلوشیپ دست دانشگاه تهران
– فارغ التحصیل رسته ارتوپدی و فوق تخصص دانشگاه تهران
– دوره میکروسرجری از دانشگاه تهران
– دوره تکمیلی جراحی شانه از inisitute de la main پاریس
– عضو اجنمن جراحان دست ایران
– عضو انجمن جراحان دست آسیا پاسیفیک APFSHT
– عضو انجمن بین المللی جراحان دست IFSSH
– دوره های متعدد جراحی شانه در آلمان، ایتالیا، فرانسه

تخصص

متخصص جراحی ارتوپدی

جراحی دست و جراحی ارتوپدی